Privaatsuspoliitika

ISIKUANDMETE KAITSE JA NENDE TÖÖTLEMINE MTÜ-s RAKVERE MARATON

 

Rakvere Maraton MTÜ (edaspidi Rakvere Maraton) suurim väärtus on klientide rahulolu. Klientide parimaks teenindamiseks ja kõigi lepinguliste suhete korrektseks täitmiseks kogub ja säilitab Rakvere Maraton klientide andmeid Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtete järgi. Õigete andmete olemasolu tagab kliendi korrektse ja kiire teeninduse.

Siinkohal toome välja olulisemad punktid:

Rakvere Maraton hoiab talle teatavaks tehtud isikuandmeid rangelt konfidentsiaalsetena ning kaitseb kliendi isikuandmeid ebaseaduslikult kolmandate isikute kätte sattumise eest tõhusate infotehnoloogiliste turvameetmete abil.

Rakvere Maraton hoiab tema kätte usaldatud isikuandmeid igasuguse õigustamatu kasutamise eest. Isikuandmete töötlemisel lähtub Rakvere Maraton seadusest ning andmeid kogutakse ulatuses, mis on vajalikud teenuste osutamiseks ning klientide parimaks teenindamiseks.

Rakvere Maraton ei väljasta isikuandmeid teistele isikutele, välja arvatud juhul, kui andmete väljastamise vajalikkus tekib seoses Rakvere Maratoni teenuse osutamisest (nt ajavõtuteenuse pakkuja); kui kohustus tuleneb seadusest; kui Klient ise on andnud loa oma andmete väljastamiseks või kui andmed on vaja väljastada olukorras, kus Klient on lepingut rikkunud (nt võlgade sissenõudmise teenuse osutajale).

Rakvere Maratonil on õigus edastada isikuandmeid Rakvere Maratoni volitatud töötlejatele (nt ajavõtuteenuse pakkuja). Sellistel juhtudel tagab Rakvere Maraton, et andmetöötlejad töötlevad Kliendiandmeid Rakvere Maratoni juhiste kohaselt ja kooskõlas kohalduva õigusega, ning rakendavad nõuetekohaseid turvameetmeid. Vastutav töötleja on Rakvere Maraton MTÜ (aadress Tähe 5, 44314 Rakvere, telefon 5336 4289, meiliaadress info@eestimaraton.ee).

Rakvere Maraton võib saata oma Klientidele reklaampakkumisi enda või oma koostööpartnerite teenuste osas ja saata kliendi rahuolu küsitlusi teenuse kvaliteedi parandamise eesmärgil, kui Klient on andnud selleks nõusoleku. Kliendil on igal ajal õigus keelduda eelnimetatud pakkumistest või küsitluste saatmisest teatades sellest Rakvere Maratonile.

Kliendil on igal ajal õigus oma nõusolek tagasi võtta ja nõuda oma andmete kustutamist Rakvere Maratoni kliendiandmebaasist teatades sellest e-posti aadressil info@eestimaraton.ee ja andes soovitud toimingute korraldamiseks mõistliku aja.

Rakvere Maratoni töötajad on teadlikud isikuandmete kaitse põhimõtetest ning nende saladuses hoidmise kohustusest ning vastutavad eeltoodud kohustuste rikkumise eest.

Rakvere Maraton säilitab isikuandmeid oma andmebaasides ning isikul on igal ajal õigus pääseda ligi oma isikuandmetele ning teda puudutavale informatsioonile (nt registreeritud sündmused, tulemused jms). Samuti on isikul igal ajal õigus nõuda paranduste tegemist oma isikuandmetes, kui andmed on andmete sisestamise hetkel olnud ebakorrektsed või muul põhjusel ebatäpsed.

Rakvere Maratoni Klient näeb oma kasutajakontol, milliseid andmeid on Rakvere Maraton tema kohta kogunud ja saab neid vajadusel täiendada või muuta.

Rakvere Maratoni poolt töödeldavad isikuandmed on kliendi ees- ja perekonnanimi, isikukood, kodakondsus, elukoht (maakond/linn/vald), sugu, telefoninumber, e-postiaadress, teenuste tarbimine ja teenuste osutamisega seotud tegevused.

Suurtoetajad
Ülemiste
Nike
Sportland
Neptunas
Tallinna linn
Stebby
KFC
Toetajad
Astera
Astri
Photopoint
Revin Grupp
Panasonic
Palms
Nivea
Fazer
Pumpic
Viking Line
Rakvere Linn
Eesti Kultuurkapital
Cappy
Ülemiste City
Ramudden
Integratsiooni SA
Lammasmäe
Noblessner
RIMI Eesti Linnajooksud
LVSL
A-Sport
Farmi
Maardu linn
Cramo
Haljala vald
Narva linn
Speedo
Panasonic patarei
Pihlaka
Autopartner
Elke Grupp